GRUNDTVIG projekti

Inovāciju izglītības centra "IDEJA" piedalās starptautiskajā partnerības projektā RICREDI
GRUNDTVIG mūžizglītības programmas ietvaros.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Partnerorganizācijas:
Vadošais partneris -
1. SEICK - Sicilian Euronetwork to Increase Cooperation and Knowledge (Itālija)

Partneri
2. Goldapski Fundusz Lokalny (Polija)
3. Junta de Freguesia de Gondomar ( S.Cosme) Senior university of Gondomar (Portugāle)
4. Buca Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Okul Aile Birliği (Turcija)
5. “VILORI” Innovation education centre “IDEJA” (Latvija)
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Grieķija)

Partnerības nosaukums:
RICREDI (a Receipe for International CREative Dialogue – recepte starptautiskam radošam dialogam)

Projekta numurs:
2009-1-IT2-GRU06-06423 5

Apraksts:
Liela Eiropas telpas daļa ir atkarīga no angļu valodas zināšanām. Angļu valodas pamatzināšanu mācīšana šajā jomā mazizglītotiem cilvēkiem ir iespējama pateicoties viņu personīgo interešu stimulēšanai, un vēl jo vairāk, ja mācīšanās-apmācības process ir saistīts ar šo cilvēku spēcīgu kultūras identitātes elementu, kā piemēram tradicionālie ēdieni un receptes. Daloties ar citiem savās virtuves zināšanās, partneri apmainīsies arī ar informāciju par savu kultūru. Lai sasniegtu to, visiem būs nepieciešams izmantot kulinārijas leksiku angļu valodā. Lai atrastu kopējos elementus un izprastu atšķirības, partneriem būs jārada jaunā Eiropas recepte, kura ietvers visu iesaistīto partneru nacionalitāšu kultūras identitātes. Projektā ir iesaistīti 6 partneri no Itālijas, Turcijas, Polijas, Portugāles, Latvijas un Grieķijas. Gatavošanas praktiskā puse ir neatņemama projekta sastāvdaļa kurā tiek panākta apmācības procesam labvēlīgas vides izveide un projekta dalībnieku ciešāka integrācija apmācības procesā.

The project RICREDI aims to a soft impact for the disadvantaged adults involved in order to realize an informal learning of what they might consider difficult: to speak English.
The realistic proportion between the aim and the competences guarantees the goal. People involved will understand that the traditional recipes are part of a country culture and that the English language is not an “abstract knowledge” but a living instrument to relate to people.
By exchanging recipes and various information they will earn a more concrete dimension of Europe as a brotherhood place. So each one task will be, now and in the future, to develop this common interest.
Staff and organizations will achieve information about disadvantaged people from other countries.
This will be useful both to create new strategies on a local dimension and to understand the real worth and weight of problems in adult education. After the project, staff and organization will get a wider point of view in a European prospective of adult education.
In this project 3 main thematic areas will be follow:
- Basic skills for adult learners
- European citizenship and European dimension
- Foreign language teaching and learning"

Kā notiek projekta īstenošana Latvijā

Projekta īstenošana Latvijā

> Apskatīt informāciju
Ēdienu gatavošanas prezentācija

> Apskatīt informāciju
2010. gada  27. maijā Rīgas domes sēžu zālē notiks trešais Starptautiskais partneru projekts „Receptes starptautiskam dialogam”.
Piedalās pārstāvji no Latvijas, Polijas, Itālijas Grieķijas, Turcijas, Portugāles.

27.05.10. Rīgas Domes konferenču zālē Inovāciju izglītības centrs  „IDEJA” organizē trešo Starptautisko partneru projektu „Receptes starptautiskam dialogam”. Konferencē piedalās pārstāvji no Latvijas, Polijas, Itālijas, Grieķijas, Turcijas, Portugāles.
Mērķis ir Latvijas tēla popularizēšana starptautiskās sabiedrības acīs un starptautisko dialogu aktivizēšana, Latvijas tēla izveide kā labvēlīga vide starptautisku pasākumu rīkošanā:

  1. Latvijas ražotāju un  dalībvalstu pārstāvju ēdienu un kulinārijas izstāde ar degustāciju.
  2. Senioru kora „Atvasara” uzstāšanos.
  3. Konference ES struktūrfondu apguves pieredzes apmaiņā, projekta dalībnieku atskaite, kontaktu birža, videoprezentācija, tēla uzlabošanas pasākumi.

Pasākumu programmu latviešu valodā.

The third International partnership project „Recipes for the International Dialogue”  takes place on the 27th of  May in the hall of the Rigas Dome.
The representatives of Latvia, Poland, Italy, Greece, Turkey, Portugal will participate.

Innovational educational centre „Ideja” organises the third International partnership project „Recipes for the International Dialogue” which takes place on the 27th of  May in the hall of the Rigas Dome. The representatives of Latvia, Poland, Italy, Greece, Turkey, Portugal participate.
To popularize the image of Latvia at the international level and to activate the international dialogues, connections and create the image of Latvia as the environment favorable for organization of different international events:

  1. The exhibition and degustation of food and cookery from the Latvian and countries-participants manufacturers.
  2. The performance of the senior chorus “ATVASARA”;
  3. The conference on the exchange of the experience of using the European funds, the reports of the project participants, the contact exchange, video presentations, the fashion event are held.
 

27 мая 2010 года в зале заседаний Рижской Думы состоится третий Международный партнерский проект «Рецепты для международного диалога».
Участвуют представители Латвии, Польши, Италии, Греции, Турции. Португалии.

27.05.2010. в фойе и зале заседаний Рижской Думы Инновационный учебный центр "IDEJA" организует третий Международный партнерский проект „Рецепты для международного диалога”. Участвуют представители Латвии, Польши, Италии, Греции, Турции, Португалии.
В целях популяризация образа Латвии в глазах международной общественности для активизации международных диалогов, связей и создания имиджа Латвии как среды, благоприятной для проведения разнообразных международных мероприятий проводится:

  1. Выставка продуктов и кулинарии Латвийских производителей и стран участников,  дегустация.
  2. Выступление хора сеньоров „ATVASARA”
  3. Конференция по обмену опытом освоения еврофондов, отчет участников проекта, контактная биржа, видеопрезентации, имиджевое мероприятие.

Программа мероприятия на русском языке.
Itālija

Pirmais mācību brauciens uz Itāliju


Apskatīt informāciju

Video receptes: Itālija
Galerija: Itālija

Portugāle

Otrais mācību brauciens uz Portugāli


Apskatīt informāciju

Video receptes: Portugāle
Galerija: Portugāle

Latvija

Partneru trešais brauciens uz Latviju


Apskatīt informāciju

Video receptes: Latvija
Galerija: Latvija

Polija

Ceturtais mācību brauciens uz Poliju

Video receptes: Polija
Galerija: Polija

Itālija

Piektais mācību brauciens uz Itāliju

Galerija: Itālija

Turcija

Sestais mācību brauciens uz Turciju

Video receptes: Turcija
Galerija: Turcija