Nordplus projekts "Hazardous waste"

Baterijas, akumulatori, krāsas, eļļas, medikamenti – tās ir visas ir ikdienā plaši izmantotas lietas un tām visām ir kas kopīgs: kad šīs lietas kļūst par atkritumiem, tās nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, jo tas ir bīstami gan cilvēkiem, gan apkārtējai videi. Bīstamiem atkritumiem nepieciešama atsevišķa savākšana un atbilstoša apsaimniekošana. Ņemot vērā to, ka Latvijā trūkst izpratnes par to, kas ir bīstamie atkritumi, kādēļ tie ir bīstami, kādēļ nedrīkst pieļaut to nokļūšanu apkārtējā vidē un kur šādus atkritumus iespējams nodot, Inovāciju izglītības centrs „Ideja” pievienojās Somijas vides skolas „SYKLI” projekta idejai un kopā ar partneriem „RecSer Oy” un „AkkuSer Oy” no Somijas un „Tartu Environmental Education Centre” no Igaunijas iesniedza projekta pieteikumu „Nordplus” programmā. Mūsu projekts Web Based Training Module on the Environmental  Effects And Handling of Hazardous Waste” tika apstiprināts un kopš 2011. gada septembra līdz 2013. gada pavasarim norisinājās aktīvs darbs pie tā īstenošanas.

The Handling of Household Hazardous Waste
A Web Based Training Package

       

Kas ir atkritumi
Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās
īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests
atbrīvoties.
Atkritumus iedala
• Sadzīves atkritumos
• Bīstamos atkritumos
• Ražošanas atkritumos

Bīstamie atkritumi – piemīt viena, vai vairākas
īpašības , kas padara tos bīstamus cilvēka
dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu
mantai ( elektriskās un elektroniskās iekārtas
t.sk. akumulatori un baterijas, luminiscentās
dienas gaismas spuldzes, naftas produkti, eļļu
filtri, sadzīves ķīmija, organiskie šķīdinātāji,
pesticīdi, medicīnas atkritumi (novecojuši
medikamenti, izlietotas šļirces vai sistēmas u.c.),
azbesta atkritumi (azbestcementa šīfera
plāksnes, siltumizolācijas materiāli u.c.)

Ietekme uz vidi un cilvēka veselību.
Sadzīves bīstamie atkritumi satur dažādas
ķīmiskas vielas, kam piemīt bīstamas īpašības.
Nepareiza vai neuzmanīga to lietošana, vai
izmešana apkārtējā vidē, kad tie kļuvuši nederīga
tā citiem dzīviem organismiem un apkārtējai videi
kopumā.
Bīstamie atkritumi ir kaitīgi cilvēkam un dabai, ietekmē klimata maiņu un  ir nelabvēlīgi videi no daudziem viedokļiem.

Kā jārīkojas lai samazinātu bīstamo atkritumu riskus apkārtējai videi?

Kās ir nepieciešams lai to sasniegtu?
-zināšanas, kā to pareizi darīt
-plaša šo zināšanu izplatīšana 
-bīstamo atkritumu parieza savākšana un pārstrāde.

Ar šo mērķi bija radusies ideja un veiksmīgi realizēts projekts „The Handling of Household Hazardous Waste” , NORDPLUS ADULT programas ietvaros.
Projets tika finansēts Nordplus Pieaugušo izglītības programmas ietvaros.
Projekta rezultātā tika izveidots mācību interneta  modulis, kur ievietoti mācību materiāli 5 valodās – angļu, somu, latviešu, igauņu un krievu. 
Sīkāk: http://www.sykli.fi/en/hazardous-waste

Šie mācībmoduļi ir paredzēti dažādām dažādu vecumu un izglītības līmeņa klausītāju grupām. Šie mācību materiāli ir adresēti: